Wednesday, August 24, 2016

ด่วน แผ่นดินไหวในพม่า แรงถึง 7.0 แมกนิจูด รู้สึกถึง กรุงเทพ

เชียงใหม่ - เกิดเหตุแผ่นดินไหวในพม่า แรงสั่นสะเทือนตามมาตราริกเตอร์วัดได้ถึง 7.0 แมกนิจูด ศูนย์กลางอยู่ห่างจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอน 509 กม. รู้สึกได้ทั้งที่เชียงใหม่ และกรุงเทพฯ
วันนี้ (24 ส.ค.) สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ 17.34 น.ได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวในประเทศพม่า บริเวณละติจูด 20.92 ลองจิจูด 94.64 ลึก 91 กิโลเมตร วัดแรงสั่นสะเทือนได้ 7.0 แมกนิจูด ลึกจากผิวดิน 91 กม. โดยศูนย์กลางอยู่ห่างจากตัว อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 509 กม.
จากแผ่นดินไหวดังกล่าวมีแรงสั่นสะเทือนจนรู้สึกได้ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่บนอาคารหรือตึกสูง หรืออยู่ในห้างสรรพสินค้าทั่วทั้งเชียงใหม่ รวมถึงกรุงเทพมหานครบางพื้นที่รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนนานร่วม 2 นาที ทำให้คนจำนวนมากแตกตื่นถึงเหตุการณ์ดังกล่าว โดยทางหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เร่งสำรวจความเสียหายและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่อย่างเร่งด่วน
นายไมตรี ม่วงทอง หนึ่งในผู้ประสบเหตุเปิดเผยว่า ตนเองเดินทางมาซื้อของไปตกแต่งร้านตัดผม โดยมาซื้อที่ร้าน Index ลิฟวิ่งมอลล์ สาขาเชียงใหม่ ชั้นล่าง ขณะเกิดเหตุแผ่นดินไหวนั้นรู้สึกว่ากระจกป้ายแขวน โคมไฟสั่นไหวแรงนานกว่า 2 นาที จนทำให้ตนเองเวียนศีรษะอย่างมาก
ขณะที่คนที่อยู่บนอาคารสูงในเชียงใหม่ และกรุงเทพฯ ต่างรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้น
ความคืบหน้าผู้สื่อข่าวจะรายงานให้ทราบต่อไป

คาร์บอมบ์ โรงแรมเซาเทิร์นวิว ปัตตานี

ความ เสียหายจากเหตุระเบิดคาร์บอมบ์ หน้าโรงแรมเซาเทิร์นวิว ปัตตานี ส่งผลให้ร้านค้าหน้าโรงแรมซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น มีทั้งร้านคาราโอเกะ ร้านนวดแผนโบราณ ร้านขายอาหาร ร้านขายของเบ็ดเตล็ด และที่อยู่อาศัย รวมทั้งโกดังเก็บของได้รับความเสียหาย มีเพลิงไหม้ แต่ เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ ส่วนโรงแรมเซาท์เทิร์นวิว สูง 10 ชั้น ได้รับความเสียหายเช่นกัน เช่นเดียวกับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่จอดหน้าโรงแรมจำนวนหลายสิบคัน
จากเหตุระเบิดทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ชือ นส.อรพรรณ ศรีเรือนหัด อายุ 35 ปี ที่อยู่ 44 ม.6 ต.หนองผ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี


และผู้ได้รับบาดเจ็บอีกจำนวน 29 ราย
**รายชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บ**
1.ด.ญ.ภทรานิศฐ์ แลดูขำ
2.ด.ญ.ลภัสรดา แลดูขำ
3.น.ส.ซอลีฮะห์ หวังและ
4.น.ส.นงคภัทธ์ สุขสวัตน์
5.นายสมาน กาแลซา
6.น.ส.แลซอ แวสะดง
7.นางนันทนา ณ สงขลา
8.นางยินดี สุขสุวรรณ
9.นายสิริพันธ์ สมทรง
10.น.ส.ศราเรศถ์ ราชบุญ
11.นายเกศนรินทร์ สะนิ
12.น.ส.ปาตีเมาะ สาแล
13.น.ส.นูรไอนี เจะเลาะ
14.น.ส.สร้อยอุมา ภิรมพันธ์
15.น.ส.ฮูไซมะห์ กือเด็ง
16 น.ส.สุปราณี สุวรรณศรี
17.น.ส.ชบาไพ ยิ่งยง
18.นายอาซือมัน กะเซะ
19.นายรุสมิน สาและ
20.น.ส.ดวงฤดี ไชพุทรา
21. น.ส.เพชรนภา เป้ามีศรี
22.นายดือเระ สาและ
23. น.ส.อรัญญา จันทร์ทอง
24.น.ส.ดารุณี ศรีสวัสดิ์
25.นายซาการียา มามะ
26.น.ส.วิพาพร พงสำราญ
27.น.ส.กามารีเยาะ ยามา
28. น.ส.จุฑามาส คงกระเรียน
29 นางสัลมา ดือเระ
30.หญิงไม่ทราบชื่อ นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลเมืองปัตตานี
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยครับ

Saturday, August 13, 2016

นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต:::การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

             รัฐบาลจะนำการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความเป็นไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้
             ๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสำคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและดำรงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนากำลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
             ๒ ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความจำเป็น ของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง
              ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มี คุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจายอ้านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่อง ตัวขึ้น
              พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนว โน้มการจ้างงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิ สังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหาการรับฟังความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดีโดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอก โรงเรียน
              ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ
             ๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นำเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อเป็น เครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส้าคัญ
              ทะนุบำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคม ไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม
             ๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย นำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
             ๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและเพื่อการเป็นส่วน หนึ่งของประชาคมโลก
             ๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้าง สรรค์
 

หลักสูตรการสอบครูผู้ช่วย ปี 2559วิชาเอกที่ กศจ.แต่ละจังหวัดเปิดสอบครูผู้ช่วย