Friday, December 7, 2012

10 นโยบาย ของ รมต.พงศ์เทพ เทพกาญจนา

นายพงศ์เพท เทพกาญจนา ประกาศ 10 นโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ ที่จะขับเคลื่อน

  1. เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผู้ศึกษา โดยมีประเด็นย่อย ดังนี้
  • การปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ ปรับปรุงเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษ การอ่านภาษาไทย รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและค่านิยมที่ถูกต้องให้แก่เด็ก
  • การผลิตคนให้ตรงกับความต้องการทั้งภายในประเทศและระดับสากล นายกรัฐมนตรีเน้นให้ ศธ.ผลิตคนให้เพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์ ส่วนของอาชีวศึกษาเน้นทั้งด้านคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมยานยนต์
  • การปลูกฝังคุณธรรมและจิตสำนึกประชาธิปไตย ควรฝึกอย่างต่อเนื่อง
  • การพัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ โดยเฉพาะด้านที่ขาดแคลน
  • การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
  •  
  2.   การสร้างโอกาสทางการศึกษา ซึ่งจะครอบคลุม 2 เรื่อง คือ
  • สร้างโอกาสทางการศึกษา ให้ครอบคลุมผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการทุพลภาพ อย่างทั่วถึง
  • การศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต
  3.   การนำสันติสุขสู่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
  4.   การแก้ไขปัญหายาเสพติด
  5.   แท็บเล็ต
  6.   การวิจัย  ให้ดูงานวิจัยที่ทำแล้วมาปรับใช้เป็นประโยชน์ประยุกต์ใช้ได้ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิด ภาคธุรกิจ สอง เวลาที่จะวิจัยอะไร หากได้มีการทำงานร่วมกับคนที่จะใช้ผลงานวิจัย เช่น ภาคธุรกิจ หากวิจัยแล้วภาคธุรกิจได้ประโยชน์ หมายความว่าแทนที่รัฐจะต้องเสียงบอุดหนุนงานวิจัยเอง 100 % ธุรกิจอาจจระรับทั้ง 100 % หรืออาจจะมีส่วนร่วมก็ได้
  7.   กองทุนตั้งตัวได้
  8.   การผลักดันการปฏิรูปการเมือง
  9.   งบประมาณ  คือ งบลงทุนโดยขอให้เร่งดำเนินการให้มีการเบิกจ่าย โครงการเดียวกันให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ให้เงินลงไปในระบบเศรษฐกิจ
  10.  ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

No comments:

Post a Comment