Thursday, March 7, 2013

สพฐ.จะปรับเวลาเรียน

สพฐ.ปรับ ชั่วโมงเรียนชั้นประถม-มัธยม เริ่มเปิดเทอมใหม่ปี 56 ลดวิชาการ เน้นความรู้นอกห้อง ลดการบ้านประเภทแก้โจทย์ปัญหา เหตุทำเด็กเครียด ไม่เหมาะทำตามลำพัง ต้องมีเพื่อน-ครูเป็นพี่เลี้ยง
          เมื่อวันที่ 5 มีนาคม นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีนโยบายจะปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับโครงสร้างเวลาเรียน และปรับลดจำนวนการบ้านที่นักเรียนได้รับ ซึ่งสพฐ.ได้ตัดสินใจปรับโครงสร้างเวลาเรียนใหม่ทุกระดับตั้งแต่ระดับประถม ต้น ประถมปลาย มัธยมต้นและมัธยมปลาย
          "การปรับโครงการสร้างเวลาเรียนครั้งนี้ ยังไม่ใช่การปรับใหม่ จำนวนชั่วโมงเรียนต่อปี ต่อสัปดาห์ หรือต่อวัน ยังคงเท่าเดิมตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร แต่ภายใต้จำนวนชั่วโมงเรียนเท่าเดิมนั้น จะลดจำนวนชั่วโมงเรียนในชั้นเรียนลงเทเวลาเรียนมาให้การทำกิจกรรมนอกห้อง เรียนมากขึ้น การลดจำนวนชั่วโมงเรียนในชั้นเรียนลงได้ สามารถทำได้โดยไม่ส่งกระทบหากครูใช้การเรียนการสอนแบบบูรณาการ" นายชินภัทรกล่าว
          นายชินภัทรกล่าวอีกว่า นอกจากการปรับลดจำนวนชั่วโมงเรียนวิชาการลงแล้ว จะมีการปรับลดส่วนการเรียนวิชาต่างๆ ในแต่ละระดับชั้นด้วย จากเดิมที่ให้สัดส่วนเวลาเรียนทุกวิชาเท่าๆ กัน ก็จะเปลี่ยนมามีจุดเน้นให้ตรงตามวัย โดยระดับประถมต้นโดยเฉพาะประถมศึกษาปีที่ 1-2 จะเน้นการเรียนรู้ทักษะด้านภาษาเป็นหลัก จนถึงระดับประถมปลาย จึงจะเพิ่มเติมทักษะด้านการคิดคำนวณ ส่วนระดับมัธยมต้นจะเพิ่มเติมทักษะในการแสวงหาความรู้ให้แก่เด็ก และมัธยมปลาย จะเน้นให้เด็กนำความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ได้
          ส่วนเรื่องการปรับการบ้าน สพฐ.ได้ศึกษาและพบว่าการบ้านบางประเภท ไม่เหมาะสมจะให้นักเรียนกลับไปทำที่บ้าน  เช่น การบ้านประเภทแก้โจทย์ปัญหา เพราะการบ้านประเภทนี้มีความซับซ้อนและยากเกินกว่าที่เด็กจะทำได้โดยลำพัง กลายเป็นการสร้างความเครียดให้เด็ก และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้วย ในต่างประเทศการบ้านประเภทนี้ จะให้นักเรียนทำที่โรงเรียนโดยมีครูเป็นพี่เลี้ยง และเปิดโอกาสให้เกิดการถกเถียงกันในการแก้โจทย์ปัญหา อย่างไรก็ตาม การบ้านบางประเภทยังมีความสำคัญอยู่ เช่น การบ้านประเภททบทวนและเพิ่มความชำนาญ เพราะฉะนั้นจะต้องมีการทบทวนเรื่องการให้การบ้านจะต้องมีประสิทธิภาพอย่าง แท้จริง
          "ทั้งหมดนี้จะเริ่มดำเนินการทันทีในปีการศึกษา 2556 ระหว่างนี้ สพฐ.กำลังจัดทำคู่มือสำหรับแจกครู เพื่อแนะนำการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการครบวงจร ทั้งการวางแผนการสอน การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน การประเมินผลและการให้การบ้าน และจะมีการจัดอบรมครูให้เข้าใจเรื่องนี้ในช่วงปิดภาคเรียนเดือนเมษยนด้วย" นายชินภัทรกล่าว

No comments:

Post a Comment